Zakládací listina obecně prospěšné společnosti

Článek 1

Založení, vznik, sídlo a doba trvání obecně prospěšné společnosti


1.1. Mgr. Věra Salneková, (dále jen „zakladatel"), podpisem této zakládací listiny zakládá podle zákona č. 248/1995 Sb. na dobu neurčitou obecně prospěšnou společnost s názvem Dílna Ořech o.p.s.
1.2. Sídlem Dílna Ořech o. p. s. (dále jen „společnost") je obec Ořechov.
1.3. Společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností.
1.4. Ve věcech souvisejících se vznikem společnosti za ni do jejího vzniku jedná zakladatel. Takto vzniklé závazky přecházejí na společnost okamžikem jejího vzniku.

 

Článek 2

Předmět činnosti společnosti

 

2.1. Posláním společnosti je duševní, motorický a sociální rozvoj osobnosti, včetně práce s lidmi s různými druhy postižení, staršími lidmi, organizování volnočasových aktivit dětí a jejich rodičů, humanitární, výchovná a zdravotně sociální péče se zaměřením na rozvoj kladných osobních vlastností, ekologická výchova se zaměřením ochranu přírody, zdravého životního stylu a všestrannou podporu rozvoje obnovitelných energetických zdrojů, získávání finančních a jiných prostředků a hospodaření s nimi.
2.2. Společnost realizuje svoje poslání prostřednictvím poskytování následujících obecně prospěšných služeb:
a) výuka v oblasti umění
b) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti
c) mimoškolní výchova
2.3. Druh služeb uvedených v odst. 2.2. lze měnit rozhodnutím zakladatele, bude-li to vhodné pro plnění poslání, ke kterému je společnost zřízena. Změnou se pro tento účel rozumí rozšíření rozsahu služeb, jeho zúžení a nebo záměna jednoho druhu služby za jiný.
2.4. Společnost může vykonávat také doplňkové služby:
poskytování služeb pro rodinu, nabídka ozdravných, regeneračních a relaxačních programů, grafické a kresličské práce, zprostředkovatelství a poradenství, maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny, specializovaný maloobchod, překladatelská a tlumočnická činnost, výuka jazyků, vydavatelské a nakladatelské činnosti, publikační činnost, pořádání výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, činnost v obnovitelných zdrojích energie, výroba energie a prodej energie.

 

Článek 3

Podmínky poskytování služeb a doplňkových služeb

3.1. Společnost jednotlivé obecně prospěšné služby poskytuje v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Jednotlivé druhy služeb společnost poskytuje za stejných podmínek pro všechny jejich uživatele.
3.2. Všechny druhy služeb uvedené v odst. 2.2. této zakládací listiny budou poskytovány za předem stanovených podmínek. Tyto podmínky budou dostupné v sídle společnosti. Pouze v odůvodněných případech budou tyto služby poskytovány bezúplatně. Tyto výjimky povoluje ředitel společnosti.
3.3. Doplňkové služby uvedené v odst. 2.4. budou poskytovány zásadně za úplatu. Tyto doplňkové služby vykonává společnost výhradně za účelem dosažení účinnějšího využití majetku a zároveň jejich výkonem nesmí být ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb uvedených v čl. 2 bod 2.2. Zároveň případný zisk z výkonu těchto doplňkových činností smí být použit pouze pro zkvalitnění a rozšíření služeb obecně prospěšné společnosti.

 

Článek 4

Majetkový vklad zakladatele


4.1. Při založení společnosti vkládá zakladatel do společnosti peněžitý vklad ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých). Správcem vkladu se pověřuje zakladatel. Peněžitý vklad zakladatel uhradí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu této zakládací listiny, nejpozději však před podáním návrhu na zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností a to na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce vkladu. Tento zvláštní účet označí názvem obecně prospěšné společnosti.

 

Článek 5

Správní rada


5.1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada, která má tři členy.
5.2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, má způsobilost k právním úkonům a ani ona sama, ani osoby jí blízké nejsou v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu se společností.
5.3. Funkční období členů správní rady je tříleté. Všichni členové správní rady mají první funkční období tříleté.
5.4. Zakladatel jmenuje tyto první členy správní rady společnosti:

Jana Růžičková, Brno
Markéta Brabencová, Ořechov
Václav Toman, Brno


5.5. Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období
b) úmrtím
c) odstoupením
d) odvoláním
5.6. První správní radu jmenuje zakladatel v zakládací listině. Nové členy na uvolněná místa členů správní rady jmenuje zakladatel, a to vždy do 60 dnů od uvolnění místa člena správní rady.
5.7. Funkci člena správní rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.
5.8. Členství ve správní radě společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě společnosti. Členům správní rady a dozorčí rady nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Společnost může členům správní rady a dozorčí rady poskytovat jen náhradu výdajů do výše určené obecným právním předpisem.


Článek 6

Jednání a působnost správní rady


6.1. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
6.2. Do působnosti správní rady patří:
a) vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku společnosti statut, ve kterém bude podrobněji upravena vnitřní organizace společnosti
b) schvalovat změny statutu
c) schvalovat změny zakládací listiny v souladu s § 4 odst. 3, 4 zákona č. 248/1995 Sb.
d) rozhodovat o zrušení společnosti
e) v případě zrušení společnosti určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek po ukončení likvidace společnosti
f) dbát na zachování účelu, pro který byla společnost založena
g) schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny
h) schvalovat náklady na vlastní činnost (správu) společnosti
i) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti
j) rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti nad rámec vymezený v zakladatelské listině
k) udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku společnosti, k jeho pronájmu na dobu delší jednoho roku, pokud statut společnosti nestanoví dobu kratší
l) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu
m) rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakládací listina

6.3. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.
6.4. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, která musí být doručena všem členům správní rady nejméně 15 dnů před dnem jednání správní rady. Dodržení písemné formy a lhůty se nevyžaduje, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. O jednání správní rady pořizuje předseda zápis.
6.5. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Nestanoví-li tato zakládací listina nebo statut společnosti jinak, je k platnosti rozhodnutí správní rady zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů. Pro rozhodnutí o zrušení společnosti je zapotřebí souhlasu všech členů správní rady.
6.6. Při rozhodování správní rady má každý její člen jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Dojde-li k rovnosti hlasů, aniž předseda hlasuje pro či proti rozhodnutí, platí, že návrh rozhodnutí nebyl přijat. V procesu rozhodování se žádný člen správní rady nesmí zdržet hlasování.
6.7. Jménem správní rady jedná samostatně její předseda. Jménem společnosti je předseda správní rady oprávněn jednat ve všech věcech. Písemnosti podepisuje předseda správní rady jménem společnosti tak, že k jeho podpisu musí být připojen vytištěný nebo napsaný název společnosti.
6.8. Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání správní rady. V takovém případě může kterýkoli člen správní rady (dále jen navrhovatel) předložit všem členům správní rady písemný návrh rozhodnutí správní rady k vyjádření s oznámením, že pokud navrhovateli do 15 dnů nedoručí svůj písemný souhlas s tímto návrhem, platí, že s návrhem nesouhlasí. Navrhovatel zároveň oznámí předsedovi správní rady termín doručení návrhu poslednímu členovi správní rady.

 

Článek 7

Ředitel společnosti


7.1. Správní rada jmenuje na dobu neurčitou ředitele společnosti, který řídí činnost společnosti s výjimkou záležitostí vyhrazených zákonem, zakládací listinou nebo statutem do působnosti správní rady či jiného orgánu společnosti. Písemnosti podepisuje ředitel jménem společnosti tak, že k jeho podpisu musí být připojen vytištěný nebo napsaný název společnosti.
7.2. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady. Ředitel je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady s poradním hlasem.
7.3. Odvolá-li správní rada ředitele společnosti, jmenuje současně ředitele nového. Správní rada jmenuje nového ředitele také v případě, že se dosavadní ředitel vzdá funkce, zemře nebo jiným způsobem ztratí způsobilost k výkonu této funkce.

 

Článek 8

Hospodaření společnosti


8.1. Majetek a finanční prostředky nutné k dosažení cílů určených v článku 2 získává společnost zejména formou příjmů plynoucích z hospodaření společnost, darů, veřejných sbírek, dotací, příspěvků a vkladů zakladatele.
8.2. Zisk společnosti nesmí být použit ve prospěch zakladatele, členů orgánů společnosti ani jejích zaměstnanců. Tento zisk musí být použit k poskytování služeb uvedených v článku 2.2.

 

Článek 9

Výroční zpráva společnosti


9.1. Správní rada je povinna vypracovat na návrh ředitele společnosti a zveřejnit nejpozději do 30. června výroční zprávu o činnosti a hospodaření společnosti za předchozí kalendářní rok.


Článek 10

Zrušení, likvidace a zánik obecně prospěšné společnosti


10.1. Při zrušení, likvidaci a zániku obecně prospěšné společnosti se postupuje podle §7-9 zákona o obecně prospěšných společností.
10.1. Společnost zaniká dnem jejího výmazu z obchodního rejstříku.

 

Článek 11

Závěrečná ustanovení


11.1. Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
11.2. Zakladatel potvrzuje svým podpisem, že tato listina je sepsána vážně, svobodně, určitě a srozumitelně.
11.3. Tato listina je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž jeden si ponechá zakladatel, dva budou přiloženy k žádosti o zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností a jeden bude uložen u společnosti.
11.4. Změny a doplňky této zakladatelské listiny jsou možné výhradně písemnou formou.

 

Kontakty

Dílna Ořech o.p.s.
Obecně prospěšná společnost

Telefon: 737067293, 731543114
Email: salnekova@dilnaorech.cz

Ořechov, Tolarova 485/22, 664 44
IČ: 28290585
BÚ: 2800201029/2010

Připomínky a návrhy k našim stránkám posílejte, prosím, na toman@dilnaorech.cz